Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa i montaż mebli do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach 19.05.2022 r. ...

Załącznik nr 1 - Zaproszenie do składania oferty cenowej na transport mienia do nowej siedziby biblioteki z dnia 22.04.2022 Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3 do Procedury udzielania zamówień publicznych - druk - oferta wykonawcy   ...

Ogłoszenie SWZ Załącznik nr 1 - Projekt umowy Załącznik 2.1 - Zestawienie ilościowe mebli Załącznik nr 2.2 - Opis techniczny mebli Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ...

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SWZ SWZ - zmiana zał nr 1 Projekt umowy zał nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków zał nr 3 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał nr 4 Wykaz robót Ogłoszenie w BZP Ogłoszenie w BZP - zmiana Dokumentacja projektowa: A2 rzut parteru A3 rzut 1 piętra Rys. nr 1 ...

Międzyzdroje , dnia 19 października 2021r.   Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach na podstawie art.255 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. ze zmianami Prawo Zamówień Publicznych (zwanej dalej „ustawą” ) unieważnia postępowanie o ...