Konkurs plastyczny pt. Konkurs plastyczny pt. Konkurs plastyczny pt.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich koło nr 19 oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie pt. „Pomaganie jest fajne”.

Konkurs jest skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Zadaniem uczestników jest nadesłanie 1 pracy plastycznej inspirowanej książką, w której występuje pomaganie - ktoś niesie pomoc słabszym, np.: „Czerwony kapturek”, „Kopciuszek”, „Opowieści z Narni”, „Tajemniczy ogród”, „Robinson Crusoe”, „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, „Baltic – pies, który płynął na krze”, „Gdzie jesteś, Cukierku?”, „Smyk, uprowadzony szczeniak”, „Misia i jej mali pacjenci”, „Zezia i Giler”. Prace będą przyjmowane do 9 kwietnia 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach.

 

                            Regulamin Konkursu Plastycznego pt. „Pomaganie jest fajne”

  1. Organizator konkursu

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach,                                                                        Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Nr 19 w Międzyzdrojach                                                    

2. Cele konkursu

- rozbudzenie u dzieci i młodzieży wyobraźni oraz możliwość zaprezentowania zdolności plastycznych

- uświadomienie, że empatia i pomoc drugiemu człowiekowi jest bardzo ważna w relacjach międzyludzkich

- nauka pozytywnych wzorców
- propagowanie czytelnictwa oraz zwiększenie zainteresowania literaturą dla dzieci i młodzieży

- aktywne i kreatywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz rozwój osobisty

3. Przedmiot konkursowej rywalizacji

Zadaniem uczestników jest nadesłanie 1 pracy plastycznej inspirowanej książką, w której występuje pomaganie - ktoś niesie pomoc słabszym, np.: „Czerwony kapturek”, „Kopciuszek”, „Opowieści z Narni”, „Tajemniczy ogród”, „Robinson Crusoe”, „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, „Baltic – pies, który płynął na krze”, „Gdzie jesteś, Cukierku?”, „Smyk, uprowadzony szczeniak”, „Misia i jej mali pacjenci”, „Zezia i Giler”.

4. Formy pracy

- format A2

- dopuszcza się dowolną technikę plastyczną (np. farba, ołówek, węgiel, witraż, kredka)

- liczy się pomysłowość, oryginalność, nowatorskie techniki oraz oddanie klimatu niesamowitych przygód bohaterów książek

- na odwrocie pracy należy umieścić: tytuł książki, która była inspiracją i napisać jedno zdanie uzasadniające jej wybór; imię, nazwisko i wiek autora pracy; nazwę szkoły lub instytucji oraz imię i nazwisko opiekuna/instruktora

- Uwaga! Jedna praca - jeden autor.

5. Czas trwania konkursu

- Konkurs trwa: 13.01.2022- 09.04.2022 r. Termin nadsyłania prac mija 09.04.2022 r.

6. Miejsce składania prac

Prace należy przesyłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna, 72-500 Międzyzdroje ul. Norwida 15, tel. (91) 32-80-442

7. Jury

- Profesjonalne jury będzie powołane przez organizatora. Decyzje jury zapadają w głosowaniu większością głosów.

8. Uczestnicy konkursu

- Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

- Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac zaprezentowanych na wystawie

9. Nagrody

- Autorzy najlepszych prac uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i książkowymi
- Przewidziane są wyróżnienia nagrodzone przez prywatnych sponsorów i inne instytucje                       
- Jedną nagrodę w konkursie przyznaje komisja SBP w Międzyzdrojach

10. Wyniki konkursu

- Organizatorzy poinformują szkoły oraz instytucje, do których uczęszczają osoby nagrodzone, o terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród do 30.04.2022 r. W związku z pandemią organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy oficjalnego wręczenia nagród.

- Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

- Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach (www.biblioteka.miedzyzdroje.pl)

11. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe:

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości

informacji o laureatach. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw własności złożonych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu konkursu.