Regulamin Konkursu Plastycznego pt. „Wejdź w świat fantastyki”

1. Organizator konkursu

- Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach                                                                             

- Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Nr 19 w Międzyzdrojach                                                     

2.  Cele konkursu

- rozbudzenie u dzieci i młodzieży wyobraźni oraz możliwość zaprezentowania zdolności plastycznych

- propagowanie czytelnictwa oraz zwiększenie zainteresowania literaturą dla dzieci i młodzieży

3.  Przedmiot konkursowej rywalizacji

Zadaniem uczestników jest nadesłanie 1 pracy plastycznej inspirowanej książkami z gatunku baśni, fantasy i fantastyki takich pisarzy jak np.: J.R.R. Tolkien, T. Jansson, C.S. Lewis, S. Lem, J.K. Rowling, 

M. Niemycki, T. Abbott, C. Lewis, A. Sapkowski, itp.

4.  Formy pracy

- format A2

- dopuszcza się dowolną technikę plastyczną (np. farba, ołówek, węgiel, witraż, kredka)

- liczy się pomysłowość, oryginalność, nowatorskie techniki oraz oddanie klimatu niesamowitych przygód bohaterów książek

- na odwrocie pracy prosimy umieścić tytuł książki, która była inspiracją, imię, nazwisko 

i wiek autora pracy, nazwę szkoły lub instytucji oraz imię i nazwisko opiekuna/ instruktora 

- Uwaga! Jedna praca - jeden autor. 

5.  Czas trwania konkursu

- Konkurs trwać będzie: 16.01.- 07.04.2018 r. Termin nadsyłania prac mija 07.04.2018 r.

6.  Miejsce składania prac

Prace należy przesyłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna, 72-500 Międzyzdroje ul. Norwida 15, tel. (91) 32-80-442

7.  Jury

- Profesjonalne jury będzie powołane przez organizatora. Decyzje jury zapadają w głosowaniu większością głosów

8.  Uczestnicy konkursu

- Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów

- Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac zaprezentowanych na wystawie 

9.  Nagrody

- Autorzy najlepszych prac uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i książkowymi

- Przewidziane są wyróżnienia nagrodzone przez prywatnych sponsorów i inne instytucje                        

- Jedną nagrodę w konkursie przyznaje komisja SBP w Międzyzdrojach

10.  Wyniki konkursu

- Organizatorzy poinformują szkoły oraz instytucje, do których uczęszczają osoby nagrodzone, o terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród do 27.04.2018 r. 

- Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży

- Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach (www.biblioteka.miedzyzdroje.pl) 

11. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe:

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości

informacji o laureatach. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw własności złożonych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu konkursu.