Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach, Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie pt. : „Biblioteka moich marzeń”. Przedmiotem konkursu jest makieta wnętrza biblioteki.           Do konkursu mogą zgłaszać się rodziny (dziecko z co najmniej jedną osobą pełnoletnią z rodziny). Zadaniem konkursowym jest wykonanie 1 makiety wnętrza jednego lub kilku pomieszczeń biblioteki. Prace przyjmowane będą do 23 marca 2018 r. (piątek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach. Konkurs organizowany jest z okazji przypadającej 70-tej rocznicy powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator i Partnerzy:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach, Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Międzyzdrojach.

2. Cel konkursu:

- promowanie zdolności manualnych i wyobraźni,,

- przeciwdziałanie zagrożeniu uzależnieniami,

- przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy,

- propagowanie wśród dzieci i osób dorosłych zdrowego stylu życia i zachęcanie do rozwijania zainteresowań,

- promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną,

- promocja czytelnictwa, 

- zachęcanie do nawiązywania międzypokoleniowego dialogu,

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole i korzystania z informacji  starszego pokolenia,

- propagowanie szacunku dla osób starszych oraz wartości kulturalnych.

3. Zadaniem konkursowym jest:

- wykonanie 1 makiety wnętrza jednego lub kilku pomieszczeń biblioteki np. działu dziecięcego, wypożyczalni, czytelni, sali audiowizualnej, czytelni komputerowej ... 

4. Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież (do 18 roku życia) z Gminy Międzyzdroje ze swoimi rodzinami/opiekunami prawnymi. 

5. Warunki konkursu:

Przedmiotem konkursu jest makieta wnętrza biblioteki. Budynek z zewnątrz nie będzie brany pod uwagę.  Technika, materiały do użycia, wymiary: dowolne. Mile widziany recykling. Bez użycia gotowych elementów. Należy wykonać 3 zdjęcia dokumentujące powstawanie makiety. Do konkursu zgłaszają się rodziny (dziecko z co najmniej jedną osobą pełnoletnią z rodziny).

Prace zgłoszone do konkursu muszą być zgodne z Regulaminem Konkursu, wykonane samodzielnie przez uczestników. Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z wyraźnie napisanymi imionami i nazwiskami autorów. Razem z makietą należy przynieść zdjęcia w formie elektronicznej (płyta CD, pendrive) oraz kartę zgłoszeniową zał. nr 1.

6. Termin i warunki dostarczenia prac:

Prace będą przyjmowane do 23 marca 2018 r. (piątek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach.

7. Kryteria oceny:

Członkowie komisji konkursowej będą oceniać:

- estetykę wykonania, stopień trudności

- zgodność pracy z tematem

- pomysłowość, oryginalność

- samodzielność wykonania

- recykling

8. Nagrody:

Komisja konkursowa wybierze trzy nagrodzone prace. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe.

9. Rozstrzygnięcie konkursu:

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 7 kwietnia2018 r. podczas imprezy zorganizowanej z okazji 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach, która odbędzie się 

o godzinie 17:00 w Sali Teatralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.

10. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

11. Ochrona danych osobowych:

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości

informacji o laureatach.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

12. Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu konkursu 

i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych oraz do zamknięcia konkursu

bez wyłonienia zwycięzcy.

13. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw własności złożonych prac.